یک مقام بلند پایه ی آمریکایی میگوید...

دیگر زمانی نیست که دانشجویان را به خیابان بیاوریم...

برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی...

کافیست چادر را از سر زنانشان برداشت...

حواست باشد بانو...

برای چادرت نقشه ها کشیده اند...77746395174626847783.jpg


من شرم دارم...

اسم شما روی من باشد بانو...

و یادگاری شما را عزیز تر از جانم ندانم...

من شرم دارم...

حرمت چادر خاکی ات را...

با چند طعنه و حرف مردم زیر پا بگذارم...

من به نامم...

و به چادرم افتخار میکنم...

هر دو یادگاری شماست بانو...