فاطمیون...
با افتخار میگویم:من "چادری"ام
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 فروردین 1394 توسط نرگس

در روزگاری زندگی میکنیم کـه:

هَرزگی "مـُـــــد" اســت !

بی آبرویــی "کلاس" اســـت !

مَســـــتی و دود "تَفـــریــح" اســـت !

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت !

بی فرهنگی "فرهنگ" است !

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است

فاجعه یعنی همین ...شهید به دادم نمی رسی؟